Anykščiai
 

   

   

                      

Lietuvos socialdemokratų partijos Anykščių rajono skyrius

 

 

Informacija rinkėjui

LSDP PIRMININKO RINKIMŲ GRAFIKAI SKYRIUOSE

http://lsdp.lt/lsdp-rinkimuose/informacija-rinkejui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš Anykščių rajono LSDP istorijos

 

Gegužės 1-oji - tai pirmoji tikra ne tik atgimstančios žaliosios gamtos, bet ir ne vieno Lietuvos atgimimo pradžios diena. Socializmo idėjų propaguotojų XIX a. pabaigoje atsirado Vilniuje. Sužinojęs apie pirmuosius socialdemokratus Anykščių krašte užmezgiau ryšius su buvusio pirmininko anūke, gyvenančia Vilniuje, Laima Botyriene. Jinai man perdavė senelio Kazio Kastiuškos archyvą: 1922-1926 metų originalius protokolus, rezoliucijas, pranešimus, Utenos apskrities viršininko leidimą vesti susirinkimus.

Aplankiau Anykščių valsčiaus socdemų komiteto pirmininko Kazio Kastiuškos kapą. Tai buvo tikras šviesuolis, išsilavinęs žmogus. Jo namuose buvo Anykščių LSDP būstinė, vyko susirinkimai. Namas ir dabar stovi, dviejų galų, dengtas skarda, pažymėtas Vilniaus gatvės 16 numeriu. Šį namą nupirko Šimkai ir naudoja laidojimo reikmenims. Taigi, 1924 m. lapkričio 19 d. susirinkimo protokolas Nr. 1 parašyta, kad susirinkime dalyvavo 8 nariai. Komiteto pirmininku išrinktas Kazys Kastiuška. Kaip matyti iš susirinkime svarstytų klausimų, svarbiausias buvo Anykščių valsčiaus savivaldybės socialdemokratų frakcijos pažiūra į vargšą žmogų. Užuomazga socialdemokratų partijai įkurti buvo 1922 m. laisvamanių žmonių iniciatyva. Pažinojau kai kuriuos pirmuosius socdemus, gaila kad jie iškeliavo anapilin. Liudvikas Pesliakas su kuriuo ne vieną kartą buvau susitikęs. LSDP atsikūrė 1989 m., kaip plataus išsivaduojamojo sąjūdžio dalis. 1989.08.12 Mokslų Akademijos salėje įvyko atkuriamoji LSDP konferencija, o 1989.12.02-03 LSDP XVI suvažiavimas. Buvo priimta partijos programa, statutas, prof. Kazimieras Antanavičius išrinktas partijos pirmininku. Visas LSDP istorijos kelias pažymėtas kovos už laisvę ir demokratiją, už dirbančiųjų materialinės būklės pagerėjimą. Tvirti įsitikinimai ir atkaklus darbas mums padėjo šimtą devynioliką metų išlikti, tapti viena gausiausių bei nuolat augančia partija Lietuvoje.

Partija – dalis visuomenės. Partijos mobilizuoja visuomenę. LSDP atkūrimo sužadinti žmonės pradėjo ieškoti bedraminčių, atgarsiai pasiekė ir Anykščių kraštą ir taip 1994 m. kovo 29 d. Anykščių savivaldybės 110 kabinete buvo atkurtas Anykščių skyrius. Steigiamąjame susirinkime dalyvavo ir atkūrimo protokolą pasirašė pirmieji šio skyriaus nariai: Vytautas Pupeikis, Rima Lesnikauskienė, Alfonsas Sadaunykas, Vilhelmas Ričardas Gabrilavičius, Rimantas Bilinskas. Susirinkime dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė LSDP pirmininkas, mūsų kraštietis prof. Aloyzas Sakalas. Anykščių skyriaus pirmininku buvo išrinktas Vytautas Pupeikis.  Anykščių skyriaus socdemai keletą metų nuo 1994 m. praėjo sunkią mokyklą. Mus skaldė iš išorės, skaldė iš vidaus. Tačiau mes atsilaikėme, pamažu augom, gausinom gretas. Anykščių skyrius sustiprėjo, įgavo rajono gyventojų pasitikėjimą, į mus palankiau pradėjo žiūrėti žmonės. 1995 m. savivaldybės tarybos rinkimuose laimėjome 3 mandatus, o 1997 m. – 5 mandatus. Rajono Tarybos nariai socdemai jautriai reagavo į gyventojų keliamas aktualius klausimus, pelnė vis didesnį pasitikėjimą. St. Kairio socialdemokratinės idėjos šiuolaikinės globalizacijos periode tampa vis svarbesnės. Anykščių rajono kairieji suprato, kad reikia priešpastatyti ultradešiniesiems idejas, kurios gintų skurdžiai gyvenančius, išklausytų jų problemas, pasidalintų jų skausmu. Visų politinių vėjų sūkuryje teko stovėti ir ginti socialdemokratines idėjas prieš opozicinę grupę. Būriau apie save bendraminčius, teko išgyventi skaudžius praradimus ir džiaugtis atradimais. Aš tvirtai tikėjau ir tikiu, kad socialdemokratijos Lietuvoje niekada nebus per daug ir kad Stepono Kairio svajonė išsipildys...

Iki susijungimo su LDDP skyriaus įskaitoje buvo 118 partiečių. Komunistų partijoje buvo nemažai mąstančių žmonių, todėl po Nepriklausomybės atkūrimo dalis buvusių LKP narių perėjo į LDDP ir LSDP. Taip iš tikrų socdemų liko tik 52 nariai. Tiesa buvusių komunistų užteko visoms politinėms partijoms, kaip konservatoriams, darbo partijos, liberalams ir kt. LDDP savo programoje irgi turėjo socialdemokratinių idėjų, todėl pagrindas mums su šia partija susivienyti lyg ir buvo.

Jungtis sunkiau negu skalgytis. LSDP ir LDDP jungimasis buvo nelengvas diskusijų ir apsisprendimo laikotarpis, nes LSDP liks LDDP šešėlyje, nors pagrindas buvo baiminimuisi, tačiau 2001.01.27 socdemai ir darbiečiai susiliejo į vieną LSDP. Tikėjimas sukurti teisingesnį gyvenimą,, kuriame visiesms būtų prieinamas žmonijos sukurtos  materialinės ir dvasinės vertybės, vienijo žmones. Čia mano paminėti faktai buvo ankščiau. Per 25 Nepriklausomybės metų iš Lietuvos valdžios sluoksnių išnyko patriotizmas, dauguma politikų dirba ne dėl Lietuvos, o tik dėl savęs – idealizmas valstybėje buvo gyvas tik iki 1992 metų. Kai kurios partijos valstybę laiko įkaite. Kai pagalvoji, tai peršasi nenoromis mintys, kad partijų nėra, o yra tik interesai. Kiek respublikoje žmonių skraido iš vienos partijos į kitą, tai kokia kalba gali būti apie ideologijos idėjų, idealizmo egzaminą.  Kiek valstybė investavo į žmogaus gerovę, orumą, o stiprinama  valstybę bendruomenių sąskaita. Mano nuomone, kad šiuo laiku aktualus klausimas yra mūsų socialdemokratams, esantiems Anykščių rajone savivaldybės Taryboje, atkakliau kovoti už papratą žmogų, ginti jo interesus, surasti laiko išklausyti jų problemas ir padėti spręsti jas bendromis jėgomis. Mes puikiai suprantame, kad iš chaoso visada pralošia paprastas žmogus, o išlošia nedori, tik savimi besirūpinantys politikai. Viena svarbiausių socialdemokratų veiklos krypčių bendro darbo ir jo organizavimo tobulinimas. Visiems partijos nariams turi būti sudarytos saviraiškos galimybės, Žmonės į partiją ateina todėl, kad įdomu, galima tobulėti, plėsti akiratį, daryti partinę ir profesinę karjerą. Partinio gyvenimo demokratinių tradicijų kūrimas yra svarbi partijos bičiulių ugdymo forma. Partija turi tapti demokratinių gyvenimo normų taikymo pavyzdžiu visai visuomenei. Kai kurie bičiuliai galvoja, kad partijos pirmininko postas yra tramplynas į valdžią, todėl visa tai sudaro vidines problemas. Man prie širdies mūsų visų darnus darbas ir problemų sprendimas tik atvirose demokratinėse diskusijose. Todėl niekad nepritariu vaidams ir nesantaikai. Simpatijos ir antipatijos neturi būti bičiulių tarpe. Visiems esame žmonės, o klaidų nedaro tik dievai. Aktyvai stiprina skyrių, kėlė ir kelia partijos įvaizdį, skyrė ir skiria savo laisvalaikį LSDP Anykščių skyriaus stiprinimui, rėmė ir remia materialiai ir moraliai.. Didžiausia žmonių grupė susibūrė Traupyje net iki 29 LSDP narių, kuriai sėkmingai vadovavo grupės pirmininkas Stanislovas Patupis. Partijos patriotai, veteranai Rima Lesnikauskienė, Liudvikas Sabaliauskas, Romaldas Gižinskas, Eugenijus Pajarskas, Valdas Stankevičius, Juozas Stanevičius, Rimantas Bilinskas ir kt. kurie negailėjo nuosavų automobilių, aukojo laisvalaikį. Jų patriotizmo idėjomis tęsia darbą Dainius Žiogelis, Regina Zorgevičienė, Asta Palaimienė, Lina Žygienė, Česlovas Valiuškevičius, Alminantas Jurkus, Egidijus Šilaika, Regina Tunkevičienė ir kt. Nemažą partinį organizacinį darbą atlieka ilgametis skyriaus pirmininkas Donatas Krikštaponis. Taigi, skyrius stiprėja organizaciniu atžvilgiu. Manau, kad mūsų partijos devizas galėtų būti  rašytojos kraštietės Liudvikos Didžiulienės – žmonos žodžiai: ,,Džiaugiuosi, kuomet galiu nors vienam žmogui ašaras nušluostyti! Tai nedaug, tai kaip lašas mariose..., bet jeigu kiekvienas iš mūsų nušluostytu ašaras nors vienam varguoliui – tai jau būtu daug daugiau socialinio jautrumo, kelti partijos įvaizdį, būti vieni kitiems solidarūs.

 

Vytautas Pupeikis LSDP Anykščių skyriaus Garbės pirmininkas